VOP pro inzertní služby

Obchodní podmínky pro poskytování inzertních služeb na webovém portálu

 1. Obecná ustanovení

  1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2022 .
  2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:
   1. My, čímž se rozumí obchodník, tedy společnost Zastanem se, z. s.
   2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:
    1. Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
    2. Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
    3. Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
   3. Portál, kterým se rozumí informační portál na adrese https://www.ipraha13.cz, který provozujeme my,
   4. Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese https://www.ipraha13.cz/reklama, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat si nabízené služby.
   5. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.
   6. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.
   7. Smlouvy, kterými se rozumí smlouvy o poskytování inzertních služeb na Portálu, zejména ve formě následujících variant, vždy však v rozsahu aktuální nabídky respektive učiněné objednávky:
    1. partnerství portálu,
    2. bannerová reklama,
    3. komerční články a obsah,
    4. propagace restaurace,
    5. řádková inzerce.
  3. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
  4. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.
  5. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.
  6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.
  7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit
   1. pokud jste spotřebitelem, mimosoudně na základě podání návrhu na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz,
   2. emailem na naší e-mailové adrese.
  8. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:
   1. Česká obchodní inspekce,
   2. živnostenské úřady,
   3. Úřad pro ochranu osobní údajů.
 2. Objednávání služeb a uzavírání smluv

  1. Objednání služeb. Služby v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je prezentace služby v katalogu v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím internetového obchodu. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.
  2. Objednání prostřednictvím internetu. Objednání prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízené varianty služeb v požadovaném množství (tedy konkrétního inzertního produktu a délky trvání), vložením do virtuálního košíku, přihlášením se ke svému uživatelskému účtu nebo vytvořením uživatelského účtu nového, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.
  3. Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:
   1. potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,
   2. naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.
   V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.
  4. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a přístup k nim vám umožníme na vyžádání.
 3. Uzavřené smlouvy a jejich obsah

  1. Obsah smlouvy. Na základě smlouvy se my zavazujeme
   1. bezprostředně po obdržení platby celé ceny za služby provést přípravu Inzerce a následně
   2. po určitou dobu specifikovanou v rámci objednávky (dále jen „Předplacené období“) na Portálu zobrazovat vaši inzerci dle definice příslušné objednané inzertní služby (dále jen „Inzerce“),
  2. Objednaná Inzerce bude na Portálu zobrazena, není-li v podmínkách příslušné inzertní služby uvedeno jinak, všem návštěvníkům v příslušné sekci, kteří Portál navštíví v Předplaceném období, bez ohledu na jejich geografické umístění, demografii či další faktory. Pro vyloučení pochybností, v případě permanentní Inzerce, jejíž zobrazení není omezeno časem (např. Komerční články), se za Předplacené období považuje celá doba od jednorázového zveřejnění až do ukončení zveřejnění podle odst. 4.8.2 či 4.8.3.
  3. Rozdělení ceny za služby. Celková cena uvedená v objednávce je tvořena ze dvou částí:
   1. části v hodnotě 50 % ceny za jednu minimálně objednatelnou jednotku Předplaceného období (např. jeden měsíc), která představuje odměnu za provedení přípravy Inzerce podle odst. 4.1.1, a ze
   2. zbylé části celkové ceny, která je odměnou za zajištění zobrazování Inzerce za celé Předplacené období podle odst. 4.1.2.
  4. Okamžik zahájení poskytování služeb. Výslovně souhlasíte a udělujete nám pokyn k tomu, abychom zahájili poskytování služeb dle smlouvy bezprostředně po obdržení platby za celkovou cenu za služby, a to i před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy, jste-li spotřebitelem.
  5. Podklady pro vytvoření Inzerce. Inzerce může ke správnému zobrazení vyžadovat vstup z vaší strany, ať se jedná o dodání loga či textů, případně dalších podkladů a informací pro naplnění definice objednané inzertní služby. Nejsme povinni Inzerci zobrazovat do doby, než nám tyto loga, texty, podklady či informace dodáte.
  6. Schvalování Inzerce. Nejsme povinni kontrolovat zadanou Inzerci po obsahové stránce, co se týče její správnosti, vhodnosti či případného zásahu od práv třetích osob. Máme však právo kdykoli během trvání Předplaceného období Inzerci prověřit a nezveřejnit si, pokud ještě nebyla zveřejněna, nebo ji znepřístupnit, pokud již zveřejněna byla, a to na základě porušení následujících pravidel vhodného obsahu:
   1. zákaz zadávání Inzerce s motivy rasismu, násilí, zbraní, se sexuální tematikou, vztahující se, navádějící či zobrazující páchání protiprávního činu,
   2. zákaz zadávání Inzerce, jejíž obsah porušuje či směřuje k porušení práv třetích osob, včetně práv k duševnímu vlastnictví,
   3. zákaz zadávání Inzerce porušující dobré mravy či veřejný pořádek,
  7. Běh a trvání Předplaceného období. Doba trvání Předplaceného období běží od zpřístupnění služeb, tedy od úplného zaplacení ceny dle objednávky. Pokud dojde k nezveřejnění či znepřístupnění Inzerce pro porušení pravidel vhodného obsahu dle odst. 4.6, nezobrazování Inzerce po tuto dobu nemá vliv na běh Předplaceného období.
  8. Ukončení Inzerce. Zobrazování Inzerce na Portálu (a Předplacené období) skončí:
   1. uplynutím Předplaceného období (nepoužije se v případě permanentní Inzerce),
   2. na základě vaší žádosti o deaktivaci Inzerce,
   3. na základě ukončení Inzerce z naší strany z důvodu podstatného porušení smlouvy vámi.
   Pro vyloučení pochybností se sjednává, že rozhodnutím o nezveřejnění či o znepřístupnění Inzerce, stejně jako ukončením Inzerce na základě vaší žádosti podle odst. 4.8.2 či námi podle odst. 4.8.3, není dotčena vaše povinnost uhradit celou cenu za Inzerci dle objednávky za celé Předplacené období dle objednávky.
  9. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.
  10. Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme plnění, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Předměty chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni díla rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.
  11. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.
  12. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, dochází k tomu na základě darovací smlouvy, proto za jejich vady neodpovídáme. Existence darovací smlouvy je závislá na existenci smlouvy hlavní a darovací smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.
  13. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení.
 4. Platební podmínky

  1. Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit těmito způsoby:
   1. předem bezhotovostně převodem na náš účet ,
   2. předem bezhotovostně platební kartou,
   3. předem bezhotovostně platebním systémem Stripe.
  2. Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit před započetím poskytování služeb, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy, jinak máme právo od smlouvy odstoupit. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.
  3. Platba předem. Předplacené období začne běžet až zaplacením celé celkové ceny dle objednávky. Než zaplatíte celou cenu dle objednávky, nejsme povinni přijmout od vás podklady pro vytvoření Inzerce ani Inzerci zveřejnit.
 5. Právo na odstoupení od smlouvy

  1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.
  2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku započetí zobrazování Inzerce, a to z důvodů:
   1. nemožnosti splnit smlouvu z důvodu vyčerpání inzertních kapacit Portálu,
   2. zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,
   3. uvedení chybných údajů při objednávání služeb,
   4. objednání služeb za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud byly za tuto cenu nabízeny v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,
   5. dalších hodných zvláštního zřetele.
  3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
  4. Nemožnost spotřebitele odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  5. Odstoupení od částečně splněné smlouvy. Jako spotřebitel můžete odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud byla splněna před vaším odstoupením částečně. Tak tomu bude v případě nevyčerpání celého Předplaceného období před takovým odstoupením. Berete na vědomí, že s ohledem na rozdělení celkové ceny mezi jednotlivé fáze poskytování služeb vám nebude vrácena celá částka, ale pouze část ceny odpovídající dosud neposkytnutému rozsahu služeb.
  6. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který se nachází v našem internetovém obchodě na adrese https://www.ipraha13.cz a jeho odesláním e-mailem na naši e-mailovou adresu.
  7. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.
  8. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky ponížené o poměrnou část za služby poskytnuté před vaším odstoupením vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.
 6. Vady služeb

  1. Vadou služby poskytované z naší strany není nedosažení očekávaného výsledku co se týče efektu propagace, nárůst počtu zákazníků, uživatelů, návštěvníků, sledujících či jiný efekt podpory zboží, služeb či značky nebo image podniku. Pokud se přesto domníváte, že jsme svoji část služby splnili vadně, je nezbytné vytknout vady bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvíte, nejpozději však 6 měsíců od poskytnutí plnění.
  2. Vaše práva při výskytu vady. Poskytneme-li službu vadně, máte právo:
   1. na doplnění služby tak, aby byla poskytnuta v celém rozsahu, pokud je to možné, či
   2. na přiměřenou slevu z ceny.
  3. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe zasláním zprávy s vytčením vad a požadovanou nápravou na naši e-mailovou adresu. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.
  4. Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste nepodnikatelem či podnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte jako spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.
  5. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které vzniknou nám.
  6. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. Další ustanovení

  1. Evidence tržeb Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.