Lesní dětský klub Prokopáček

Adresa
Telefon +420776698039
E-mail: klubprokopacek@seznam.cz
Web: https://www.prokopacek.cz/
Jsme na sociálních sítích:
Lesní dětský klub Prokopáček je určen pro ty, kteří chtějí své děti učit lásce k přírodě a vychovávat je v harmonickém prostředí. Pro ty, kteří věří, že jsme vzešli z přírody, a proto je moudré se od ní učit a naslouchat jí. Myslíme si, že volnou hrou v přírodním prostředí se děti přirozeně učí socializaci a utváří si základní hodnotový systém. Řízená činnost a aktivity jsou ve vyváženém poměru k volné hře.

Příroda poskytuje dětem nekonečné množství podnětů pro experimenty a možnost učit se prožitkem, což je způsob, kterým se děti v tomto období rozvíjejí. Naše výchovné principy se opírají o prvky environmentální výchovy, ekologie a prosté lidské morálky, která učí, že je třeba žít šetrně a darů přírody si vážit a oplácet jí dary naší láskou a péčí o ní.

Věříme, že pobyt v přírodě prospívá dětem nejen s ohledem na jejich fyzické zdraví, ale také formuje jejich duchovní kvality a upevňuje sounáležitost se světem, s planetou. Věříme také v to, co je dospělému oku mnohdy neviditelné, a pro dospělý mozek často nepochopitelné, a sice tajemné lesní bytosti. Proto nás celým rokem provází skřítek Prokopáček a jeho další lesní kamarádi skřítci a víly.

Vzdělávací plán Lesního dětského klubu Prokopáček vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Náš program se opírá zejména o přírodní rok, zvyky, tradice a řemesla, které dětem předáváme a zasvěcujeme je tak do tajů a historie lidského společenství. Děti mají možnost se propojit se všemi živly přírody a porozumět jejich síle. Chceme děti vést k hlubšímu pochopení světa, ve kterém žijí a aktivnímu zájmu o něj. Také děti vedeme k sebeobsluze přiměřené jejich věku a k osvojení si celé řady dovedností a rukodělných činností, které posilují jejich sebedůvěru.

Děti se snažíme rozvíjet pomocí her, tvoření, říkadel a básniček, zpěvu a hry na hudební nástroje, práce s přírodními materiály, hraní divadla, výletů a zkoumání okolí, péče o zahrádku a práce s nářadím a dalšími nástroji. Věříme, že je lepší děti seznámit s běžnými nástroji domácnosti jako jsou nůžky, nože, škrabky, kladivo a pilka, a naučit je s nimi bezpečně zacházet, než je s nimi neseznámit vůbec. Děti mají také dostatek prostoru pro svoji volnou hru, která je v tomto věku pro ně tolik důležitá. Děti vedeme k samostatnosti, a to nejen při praktických, každodenních činnostech, ale i ve vztazích.

My kamarádi v klubu Prokopáček využíváme k našemu pobytu především srdce Prokopského údolí, kde se nachází naše klubovna. Navštěvujeme louky, lesy, potoky, jeskyně, skály a další krásy této nádherné části přírody. Přilehlé okolí nám poskytuje velký prostor pro zlepšení fyzické i psychické odolnosti a nepřeberné množství příležitostí pro prozkoumávání světa okolo nás, skrze přímou zkušenost.

Dále využíváme prostory klubovny pro potřeby odpočinku a aktivit v případě nepříznivého počasí. Také rádi navštěvujeme naši zahrádku, kde se mimo jiné nachází záhony, o které se od jara společně staráme, ohniště, kde děláme oheň jako symbol spojení nás a Matky Země, a který občasně i využíváme ke společnému vaření, dále místo pro společný oběd a i třeba blátivá kuchyňka pro tvoření.

Jsme členem Asociace Lesních Mateřských škol.
Za klub jsme úspěšně absolvovali kurzy: Školka blízká přírodě a Cesta k dobré lesní školce.
Připojujeme se k Etickému kodexu pedagoga lesní MŠ.
Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image