HundrED – světová služba na podporu vzdělávacích inovací
Profilovka
09. 07. 2024.

HundrED je finská neziskovka zabývající se studiem inovačních procesů ve vzdělávání a sdílením existujících úspěšných inovačních aktivit z celého světa. V pozadí stojí tým učitelů, expertů, výzkumníků, tvůrců a řešitelů projektů v čele se Saku Tuominenem a Lasse Leponieminem. Veškeré poznatky zpřístupňuje HundrED všem zájemcům.

Kurzy

Teorie je obsažena ve dvou MOOC kurzech – First Aid Kit For Innovators a Education Innovation 101. Ten první je určen vedoucím pracovníkům či manažerům inovačních projektů, cílem toho druhého je vybavit potřebnými vědomostmi pedagogy. Přestože HundrED vychází z předpokladu, že „vše začíná u vedení“ (everything begins with leadership), zapsal jsem si ten druhý kurz určený učitelům.

Podstatnou část teorie jsme na Spomocníkovi již probírali. HundrED definuje inovaci jako „významné zlepšení“, v našem případě výuky. Vychází ze známého výzkumu Everetta Rogerse, který již od 50. let minulého století studoval klasické technologické inovace starověkých kultur a přišel na dodnes platné zákonitosti (zde).

HundrED naše poznání obohacuje o zkoumání dopadu a rozsahu inovace. Dopad je zjednodušeně velikost změny a rozsah její šířka. Ta má tři směry rozvoje – rozšiřování mimo (více lidí či prostředí), hlouběji (myšlení, chování na individuální či komunitní úrovni), výše (pravidla, zákony, politika). Dopad a rozsah se pochopitelně vzájemně ovlivňují. Větší rozsah je obtížně představitelný bez dopadu.

Má-li být inovace snadněji přijata, měla by mít 5 základních vlastností – relativní výhodnost (např. užitečnost, uspokojení, jednoduchost), kompatibilitu (se stávajícími normami a postupy), komplexnost (jednodušší = snadnější), proveditelnost (nejlépe v ověřitelných postupných krocích) a viditelnost (dopad viditelný zvenku).

Námi sledované zavádění vzdělávacích technologií samozřejmě patří do kategorie inovací, a tak se tomuto fenoménu nutně musíme věnovat více do hloubky. Dáme si malé opakování. Spolu s Rogersem jsme se naučili vnímat zavádění této inovace jako difuzi, v níž dochází k postupnému zapojování většiny jednotlivců. Celý proces prochází několika postupnými fázemi, v nichž jsou právě změnou procházející jedinci označováni na počátku jako inovátoři, a na konci jako zpozdilci.

Proces, kterým musí projít každý inovátor, má několik fází. Rogers jich definuje 5: 1. znalost, 2. přesvědčení o výhodnosti, 3. rozhodnutí, 4. zavedení, 5. potvrzení. My pro vzdělávací technologie používáme nejčastěji zjednodušení, které je produktem projektu ACOT (Difuze technologií ve škole 21. století): 1. nutnost, 2. mistrovství, 3. vcítění, 4. inovace. Popisů procesu inovace u vzdělávacích technologií je ovšem více, nezapomeňme na Prenského či na Puenteduru.

U každé inovace je třeba zkoumat též oblast, do níž je její dopad nasměrován. HundrED pro školství rozlišuje tři – co se učí (změna kurikula), jak se to učí (pedagogika, metodika) a prostředí, kde učení probíhá (např. třída budoucnosti).

Významnou podmínkou úspěšnosti inovace je existence sdílené vize a důvěry ve schopnost aktérů ji naplnit. Neobejde se to bez komunikace v rámci příslušného sociálního systému (školství), tj. předávání informací hromadnými masovými prostředky, ještě lépe však individuálním sdílením mezi případnými inovátory. Na tomto poli vyvíjí HundrED svou hlavní aktivitu.

100 inovací

Podstatnou součástí činnosti HundrED je každoroční výběr stovky úspěšných vzdělávacích inovací z celého světa, na němž se podílí cca 100 špičkových expertů (tzv. HundrED Academy). Jejich šíření je realizováno prostřednictvím přehledů (Global Collections) a výběrů (Spotlight collections).

Zatím poslední zpráva HundrED Global Collection 2024 kromě přehledu 100 vybraných inovací též identifikuje tento souhrn čtyř klíčových aktuálních trendů [1]: 1. EdTech a umělá inteligence jako metoda pro usnadnění dosažení cílů inovací, 2. rozvoj učitelských schopností prostřednictvím profesního rozvoje, 3. kompetence pro 21. století, 4. inkluze a wellbeing. Přibližně ¼ vybraných inovací se zaměřuje na využití technologií. Není snadné vybrat, přesto se alespoň orientačně na některé podívejme.

MyMachine
MyMachine je původem belgický mezinárodní projekt, jehož cílem je propojit několik generací žáků a studentů prostřednictvím společného nápadu. Žáci ze ZŠ vymýšlejí námět na stroj či zařízení, které by se mělo vyrobit, studenti VŠ tento návrh konkretizují a připraví výrobní dokumentaci, středoškoláci pak vytvoří funkční prototyp. To vše za účasti všech zapojených řešitelů. Jedná se o skvělý příklad aplikace tvořivého myšlení v praxi. Pro nás je zajímavé, že tato mezinárodní iniciativa se prostřednictvím Karpatské nadace úspěšně šíří též na Slovensku (zde).

World’s Largest Lesson
World’s Largest Lesson je společný projekt UNICEF a UNESCO. Podporuje integraci cílů udržitelného rozvoje (SDG) při učení, aby děti a mladí lidé mohli přispět k vytváření lepší budoucnosti pro všechny. Jedná se o portál zprostředkující přístup k materiálům a mnoha aktivitám iniciovaný těmito světoznámými globálními organizacemi. Má formu úložiště volně dostupných kreativních zdrojů pro učitele a děti, které rozvíjejí potřebné dovednosti a kompetence.

CoolThink@JC
CoolThink@JC je online vzdělávací program vytvořený MIT, EdUHK a CityU s podporou The Hong Kong Jockey Club Charities Trust zabývající se primárně rozvojem informatického myšlení dětí. Jeho posláním je inspirovat digitální kreativitu, vychovávat k proaktivnímu sociálně přínosnému využívání technologií, podporovat výuku na školách a sloužit jako základní vzdělání pro každého.

Roots of Empathy
Roots of Empathy je původem kanadský projekt dnes dosahující na 1,2 milionu dětí ve věku 5–13 let z 11 zemí. Je založen na specializovaném vzdělávacím programu vedeném školenými instruktory, který organizuje pravidelná setkávání místních dobrovolníků ochotných přijít se svými jen několik měsíců starými dětmi do školních tříd. Žáci jsou pomocí specializovaného kurikula vedeni k tomu, aby rozpoznali zranitelnost miminka. Toto zážitkové učení pozorováním vztahu rodiče s miminem vyvolává u žáků empatii. Začínají identifikovat a označovat pocity dítěte, přemýšlet o svých vlastních pocitech a chápat je. Postupně dochází k porozumění pocitům druhých a k posilování prosociálního chování.

Tento poslední inovační projekt jsem vybral záměrně, protože je typickým představitelem aktivit podporujících dnes velmi oblíbený wellbeing, jenž se stal aktuálním tématem specializovaného výběru inovací, jejichž sběr v rámci portálu HundrED právě probíhá (Wellbeing in Schools). HundrED tuto zvláštní aktivitu obohacuje o výzkum prováděný na školách a akcemi např. v podobně webináře, na který zve špičkové světové experty (Supporting Student Wellbeing: Insights from Global Experts). Kolekce na téma wellbeing bude na závěr zveřejněna.

Myslím, že je dost důvodů nepřestávat HundrED sledovat.

What are the latest trends in education innovation? | HundrED Global Collection 2024

Zdroj:https://spomocnik.rvp.cz/clanek/
Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image