Nové změny v pracovních smlouvách typu DPP a DPČ, které mají dopad i na zaměstnávání dohodářů v SVJ/BD
Profilovka
30. 01. 2024.

Nedávno byly provedeny některé významné změny v DPP (Dohoda o provedení práce) a DPČ (Dohoda o pracovní činnosti), které mají vliv na zaměstnávání lidí ve SVJ.

Společenství vlastníků (SVJ) hrají klíčovou roli v bydlení mnoha lidí, zejména v panelových domech a bytových komplexech. Odborníci se dlouhodobě snaží zlepšit a upravit právní rámec, který reguluje fungování SVJ, aby byl co nejvíce efektivní a přizpůsobený současným potřebám. Nedávno byly provedeny některé významné změny v DPP (Dohoda o provedení práce) a DPČ (Dohoda o pracovní činnosti), které mají vliv na zaměstnávání lidí ve SVJ.

Nově jde zákonodárci o srovnání postavení dohodářů s pracovními poměry založenými pracovní smlouvou, a to i s ohledem na nové informační povinnosti, rozvržení pracovní doby, příplatky za práci v noci, v sobotu a neděli, svátky, nároky na dovolenou, hlášení do registru dohod a odvod pojistného

Další změnou je zavedení povinnosti mít ve SVJ evidenci o zaměstnancích a jejich pracovních podmínkách. To má za cíl zvýšit transparentnost a kontrolovat dodržování pracovních práv zaměstnanců ve SVJ. Pro SVJ to znamená více administrativních povinností a možná nutnost zaměstnat dalšího pracovníka na správu těchto záležitostí.

DPP a DPČ také stanoví nové nároky na vedení účetnictví ve SVJ. To může znamenat, že SVJ budou muset najmout kvalifikovaného účetního nebo externího specialistu, což opět zvyšuje náklady na provoz SVJ. Změny v DPP a DPČ mají tedy několik významných dopadů na zaměstnávání lidí ve SVJ. Zvýšení nákladů na pojištění a administrativní povinnosti mohou způsobit, že některá SVJ budou muset pečlivě zvážit, zda si mohou dovolit udržet své zaměstnance. Na druhé straně mohou tyto změny také zlepšit pracovní podmínky a sociální zabezpečení pro ty, kteří ve SVJ pracují. Celkově lze říci, že změny v DPP a DPČ mají za cíl zvýšit transparentnost, právní ochranu a kvalitu života pro zaměstnance ve společenství vlastníků. Je však důležité, aby SVJ tyto změny pečlivě zvážily a přizpůsobily své provozní procesy novým požadavkům, aby nedocházelo k problémům v oblasti zaměstnávání a účetnictví.

Přinášíme stručné shrnutí těchto změn:

DPP a DPČ jsou pak společně nazývány dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a upravuje je § 74 – § 77b zákoníku práce. Změny platné od 1.10.2023 a 1.1.2024 jsou dány novelou zákoníku práce č. 281/2023 Sb. Další změny v oblasti dohod o provedení práce s účinností od 1.7.2024 přináší zákon č. 349/2023 Sb., o konsolidaci veřejných financí

I. Změny platné od 1.10.2023

  • Rozvržení pracovní doby předem
  • Nové informační povinnosti pro zaměstnavatele
  • Možnost přechodu na klasický pracovní poměr v případě požadavku zaměstnance (Pokud právní vztah založený DPP či DPČ trval v předchozích 12 měsících v souhrnu u tohoto zaměstnavatele po dobu nejméně 180 dní, může zaměstnanec písemně požádat zaměstnavatele o zaměstnání v pracovním poměru.)
  • Příplatky za práci v sobotu, neděli, státní svátky, v noci a ve ztíženém prostředí (Příplatky, náhradní volno atd. řeší § 115 až 118 Zákona č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění. Je nutno upozornit na důsledky, které mohou nastat zejména u dohod, které jsou nastaveny na měsíční odměnu 10 tis. kč. V případě, že by pracovní doba připadla na víkend, svátek, noc, nebo byla vykonávána ve ztíženém prostředí, pak zaměstnanci náleží kompenzace, které znamenají navýšení odměny, což s sebou nese dopad odvodu zdravotního a sociálního pojištění z důvodu překročení limitu)
  • Doručování i elektronicky nebo datovou schránkou (DPP, DPČ nebo jejich změny či ukončení mohou být učiněny prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (se souhlasem zaměstnance. Platí fikce doručení do DS po uplynutí lhůty 15. dní)

MPSV připravilo VZOR – Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP a DPČ

II. Změny platné od 1.1.2024

  • Náhrada za dovolenou pro zaměstnance pracující podle DPP nebo DPČ

Pokud zaměstnanci trval pracovně právní vztah dle DPP nebo DPČ nepřetržitě po dobu alespoň 4 týdnů (28 kalend. dnů), pak zaměstnanci za odpracování každých 20 hodin vznikne právo na cca 1,5 hodiny dovolené. Dovolená, na niž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. Zaměstnanci na DPP s rozsahem 300 hodin ročně tak může vzniknout nárok na 24 hodin dovolené za rok. Při nemožnosti čerpání je nárok na proplacení nevyčerpané dovolené, což může mít stejný dopad jako příplatky., opět pozor na překročení limitu pro odvod pojistného. všechny tyto změny v DPP a DPČ mají za cíl sjednotit pracovní podmínky dohodářů s pracovními smlouvami a zvýšit ochranu zaměstnanců ve SVJ. Je důležité, aby SVJ byly seznámeny s těmito změnami a upravily své postupy a smlouvy v souladu s novými předpisy.

Za tým sousedé.cz přejeme hodně elánu do realizace nových změn.

Zlata Botero Vašková

Zdroj foto: COMMONS WIKIMEDIA, licence CC, autor: ŠJů

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image